Liên hệ

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 86 Trần Quí Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam
Tel: 0235.3811600 - 0235.3810320
Fax: 0235.3813600
Email: lienhiepquangnam@gmail.com