Văn bản pháp quy

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Văn bản pháp quy
Quy chế phối hợp số 121/QCPH ngày 26/8/2011 về công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Ban Thường trực Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam năm 2011 12/04/2014

Quy chế phối hợp số 121/QCPH ngày 26/8/2011 về công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Ban Thường trực Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam năm 2011

Thông tri 12/TT-TU ngày 26/10/2009 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đổi mới và năng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam 12/04/2014

Thông tri 12/TT-TU ngày 26/10/2009 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đổi mới và năng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam

Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 14/10/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới 12/04/2014

Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 14/10/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài 12/04/2014

Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài

Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/11/2010 Về việc quy định hội có tính chất đặc thù 12/04/2014

Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/11/2010 Về việc quy định hội có tính chất đặc thù

Thông tư số 07 /2010/TT- BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 12/04/2014

Thông tư số 07 /2010/TT- BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 12/04/2014

Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 28 tháng 02 năm 2013 phê duyệt chương trình hành động của chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 12/04/2014

Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 28 tháng 02 năm 2013 phê duyệt chương trình hành động của chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020

Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 30 tháng 11 năm 2010 về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 12/04/2014

Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 30 tháng 11 năm 2010 về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Thông tư số 02/2013/TT-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 25 tháng 06 năm 2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực 12/04/2014

Thông tư số 02/2013/TT-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 25 tháng 06 năm 2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nàoThời tiết Tam Kỳ

Lượt truy cập

134,011
Trong ngày: 46
Trong tháng: 939
Trong năm: 939